වැරැද්දක් වුණොත් සමාව ඉල්ලන්න පැකිලෙන්නේ නැහැ අඩුපාඩුවක් වුණොත් දෝත් මුදුනුන් පිළිගන්නවා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-23

වැරැද්දක් වුණොත් සමාව ඉල්ලන්න පැකිලෙන්නේ නැහැ අඩුපාඩුවක් වුණොත් දෝත් මුදුනුන් පිළිගන්නවා

වැරැද්දක් වුණොත් සමාව ඉල්ලන්න පැකිලෙන්නේ නැහැ
අඩුපාඩුවක් වුණොත් දෝත් මුදුනුන් පිළිගන්නවාfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2PfcV2U
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages