පාර්ලිමේන්තුව විසුරවයි - මැතිවරණය ජනවාරි 5 දා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-11-10

පාර්ලිමේන්තුව විසුරවයි - මැතිවරණය ජනවාරි 5 දාY%S ,xld m%cd;ka;%sl iudcjd§ ckrcfha wgjeks md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug wod< w;súfYaI .eiÜ ksfõokhg ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d miq.sh isl=rdod ^09& rd;%sfha w;aika ;nd ;sfí'  ta wkqj 2019 ckjdß ui uq,a i;sfha§ uyue;sjrKhla meje;aùug kshñ; w;r Bg wod< kdufhdackd ld,iSudj o tu .eiÜ ksfõokhg iu.dój m%ldYhg m;a lrkq we;'

ne÷ïlr jxpdfõ uqo,a fhdod.ksñka ,nk 14 jeksod md¾,sfïka;=fõ§ ck;d wfmalaIdjka yE,a¨‍jg ,laùug bv fkd;nd md¾,sfïka;=j úiqrejd yer jydu cku;h úuid n,k f,i wdKavqfõ uka;%Sjreka /ila miq.sh isl=rdod ^09& oyj,a ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.ka b,a,Sula lr we;' wod< b,a,Su iïnkaOfhka wjOdkh fhduq lsÍug mshjr .ksñka ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d tu uka;%Sjrekag úYajdi m< lsÍug fuu ;SrKh f.k we;s nj foaYmd,k wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs' md¾,sfïka;=j úiqrejd yeß wjia:djl§ w.ue;s m%uqL mj;sk wdKavqfõ leìkÜ uKav,h yd fiiq wud;H Oqr tf,iskau mj;S' tfukau w.ue;s m%uqL wud;H uKav,h" uyue;sjrKh mj;ajk f;la ;u Oqrhkays l%shd l< hq;=h'

md¾,sfïka;=j úiqrejdyeÍfï w;súfYaI .eiÜ ksfõokh ksl=;a jk úgu uyue;sjrKh meje;afjk Èkh yd kdu fhdackd ld,iSudj iy Pkao úuiSu meje;afjk Èkh iïnkaOj i|yka flfrkjd' miq.sh uyue;sjrKh meje;ajqfKa md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍfuka Èk 53l ld,hla ;=<Èhs' fujr md¾,sfïka;= ue;sjrKho Èk 60la ;=< meje;aùug kshñ; hehs' rcfha Wiia ks,Odßfhla l< úuiSfï§ mejeiSh' fï w;r l;dkdhl lre chiQßh uy;d tlu lreKla iïnkaOfhka wjia:d foll§ tlsfklg mriamr woyia u;=lsÍfuka md¾,sfïka;= m%cd;ka;%jdohg isÿjk ydksh rgg wys;lr f,i n,mdkq we;ehs o wod< uka;%Sjreka ckdêm;sjrhdg fmkajd § ;sfí' isl=rdod uOHu rd;%sh jk úg ish¨‍u weue;sjrekaf.a úIh m: .eiÜ lr wjika lrkakehs rcfha uqøKd,hg by< n,Odßkaf.ka Wmfoia ,eì ;sì‚' ta jk úg;a rcfha uqøKd,h rdcH wdrlaI wud;HxYh hg;g .eiÜ lr ;sì‚' fï w;r ,nk 14 jeksod md¾,sfïka;=fõ§ tlai;a cd;sl mlaI uka;%Sjreka wdKavqfõ jevms<sfj<g iydh ,ndfkdÿkakfyd;a jHjia:dkql+,j l< yels ;j;a ‘;=reïmq’ ;ud i;= nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mjid ;sì‚'  ta n;a;ruq,a, wfma .u mßY%fha§  miq.shod meje;s Y%S ,xld ksoyia mlaI úOdhl iNdj iy iuia; ,xld ldrl iNdfõ§h'   wod< m%ldYhg miq Èk tkï isl=rdod leìkÜ weue;s Oqr iïmQ¾K ckdêm;sjrhd tÈk rd;%sfhau md¾,sfïka;=j úiqrejd yeßfhah' ta wkqj ckjdß 05od fyda Bg wdikak Èkl uy ue;sjrKh meje;aùug kshñ;h'


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages