නව කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-12-20

නව කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම

Image result for new ministers of sri lanka 2018
 1. රනිල් වික්‍රමසිංහ - ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිිංචි කිරීම, පුනරුත්තාපන උතුරු පළාත් සංවර්ධන
 2. සජිත් ප්‍රේමදාස - නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු 
 3. ජෝන් අමරතුංග - සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී සහ ක්‍රිස්තියානි කටයුතු
 4. ගාමිනී ජයවින්‍රම - බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන
 5. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල -  රාජ්‍ය ව්‍යාපාර හා කන්ද උඩරට උරුමය, මහනුවර නගර සංවර්ධන
 6. මංගල සමරවීර - මුදල් හා ජනමාධ්‍ය
 7. රවුෆ් හකීම් -  නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන, උසස් අධ්‍යාපන
 8. තිලක් මාරපන - විදේශ කටයුතු
 9. රාජිත ‌සේනාරත්න - ‌සෞඛ්‍ය, ‌පෝෂණ හා ‌දේශීය ‌වෛද්‍ය
 10. වජිර අබේවර්ධන - අභ්‍යන්තර ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
 11. අබ්දුල් රිෂාඩ් බදූදීන් - කර්මාණ්ත හා වාණිජ කටයුතු
 12. පාඨලී චම්පික - මහනගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන
 13. නවීන් දිසානායක - වැවිලි කර්මාන්ත
 14. රවි කරුණානායක - විදුලි බල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන
Harin Fernando - Telecommunication, Digital, Foreign Employment and Sports

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages