අධිකරණවල වීඩියෝ මගින් සාක්ෂි ලබා ගැනීමට සූදානම්. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-09-27

අධිකරණවල වීඩියෝ මගින් සාක්ෂි ලබා ගැනීමට සූදානම්.

 අධිකරණවල පවතින නඩු ස්වයංක්‍රියකරණය කිරීමටත් වීඩියෝමගින් සාක්ෂි ලබා ගැනීම සදහාත් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර තිබෙන බව අධිකරණ බන්ධනාගාර ප්‍රත්සංස්කරණ අමාත්‍යශය පවසයි.

The post අධිකරණවල වීඩියෝ මගින් සාක්ෂි ලබා ගැනීමට සූදානම්. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages