මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් පිළිබද වාර්තාවක් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-10-11

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් පිළිබද වාර්තාවක්

ගත වූ පැය 24 ක (10) කාලය තුළ මැතිවරණ කොමිසම් සභාවට වාර්තා වූ පැමිණිලි පිළිබද වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 02ක් ද නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 66 ක් ද වෙනත් පැමිණිලි 02 ක් ද වශයෙන් පැමිණිලි 70 ක් වාර්තා වී ඇත

තව ද දිස්ත්‍රික්ක මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත නීති උල්ලංඝණය කිරිම් 43 ක් ද වාර්තා වී ඇත.

මෙම වාර්තා වලට අනුව දෛනිකව ලැබී ඇති මුළු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සංඛ්‍යාව 02 ක් ද නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 109 ක් ද වෙනත් පැමිණිලි 02 ද වශයෙන් මුළු පැමිණිලි 113 වාර්තා වී ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම වාර්තා කර ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages