බඳවාගත් උපාධිධාරීන්ගේ නොවැම්බර් දීමනාව මෙතෙක් ගෙවා නැහැ.

0
31

No photo description available.

The post බඳවාගත් උපාධිධාරීන්ගේ නොවැම්බර් දීමනාව මෙතෙක් ගෙවා නැහැ. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here