තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ BCS වෘත්තීය උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

0
37
19 දෙසැම්බර්, 2020

පරිගණක තාක්ෂණය සඳහා වරලත් ආයතනය වන බ්‍රිතාන්‍ය පරිගණක සංගමය (BCS), පරිගණක අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙන් අන්තර්ජාතික, උසස් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් (Higher Education Qualification -HEQ) පාඨමාලා පිරිනමමින් සිසුන් සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණින් කටයුතු කරන ආයතනයකි. එම අරමුණ අනුව, මේ වන විට 10,000 කට අධික සිසුන් සංඛ්‍යාවක්, ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් සමාගම් රාශියක් ආශ්‍රිතව වෘත්තීය නිපුණතාවන්ගෙන් සවිබල ගැන්වීමට ආයතනය සමත් වී තිබේ. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය නිපුණතා, හැසිරීම් සහ ආචාර ධාර්මික භාවිත පිළිබඳ ඉහළම ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කරන ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙසින් BCS හඳුනාගත හැකි අතර, UK Royal Charter සුදුසුකමද ආයතනය සතුව පවතී.

තොරතුරු තාක්‍ෂණික උසස් අධ්‍යාපනය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉහළම ප්‍රමිතීන් අනුව පවත්වා ගැනීම පිණිස, බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය ආයතනයක් වන Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) මගින් එය නියාමනයට ලක් වේ. HEQ පාඨමාලා හදාරන සෑම ශිෂ්‍යයකුම, BCS ප්‍රජාවේ සාමාජිකයකු බවට පත්වන අතර, ලොව පුරා සාමාජිකයන් 70,000 ක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට හැකියාව එමඟින් සැලසෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here