ඉඩම් හා මුල්‍ය ආරවුල් විසදීමට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම එක් සමථ මණ්ඩලයක්.

0
39

No photo description available.

Image may contain: text

The post ඉඩම් හා මුල්‍ය ආරවුල් විසදීමට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම එක් සමථ මණ්ඩලයක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here