අතේ ඇති මුදලට හොඳම වාහනයට ‘රියසක්වල’

0
24
2 ජනවාරි, 2021

ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් මෙරට පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දී ඇති විශ්වාසය තවත් තහවුරු කරමින් සමාගමට අනුබද්ධ “රියසක්වල” විසින් ‘DPMC සහතික කළ ත්‍රිරෝද රථ’(DPMC Certified Three-wheelers) පසුගිය දා මෙරට වෙළෙද පොළට හඳුන්වා දෙන ලදී. රියසක්වල හඳුන්වා දුන් ‘DPMC සහතික කළ ත්‍රිරෝද රථ’ හරහා අතේ ඇති මුදලට නිසි වටිනාකම ලබාදෙමින් විශ්වාසවන්තව වාහනයක් මිලදී ගැනීමට පාර්භෝගිකයාට අවස්ථාව උදා කරයි.

ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් හි DPMC සහතිකය සමග ත්‍රිරෝද රථයක් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව ඇත්තේ රියසක්වල වෙතින් පමණි.

එපමණක් නොව රියසක්වල වෙත පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්ට සහතික කළ මෙන්ම නොකළ ලිපාදිංචි ත්‍රිරෝද රථ, මෝටර් සයිකල්, කුඩා ට්‍රක් රථ, කාර් ඇතුළු වෙනත් වාහන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here