කාබන් ප්‍රමා­ණය දැන ගැනී­මට තක්සේ­රු­වක් අර­ඹයි

0
7
2 ජනවාරි, 2021

දිව­යින පුරා සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමා­ගම මෙහෙ­යුම් කට­යුතුවල දී පරි­ස­ර­යට මුදා­හ­රින කාබන් ප්‍රමා­ණය පිළි­බ­ඳව තක්සේ­රු­වක් කිරී­මට සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමා­ගම කාබන් කන්සල්ටිං කම්පනි සමඟ එක්වී ඇත.

මෙම විස්තීර්ණ හරි­තා­ගාර වායු (GHG) තක්සේ­රුව සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමා­ගමේ හරිත න්‍යාය පත්‍ර­යට අනුව ආරම්භ කර තිබෙන අතර මෙම­ගින් මෙරට ජීවිත රක්ෂණ අංශයේ ප්‍රමු­ඛයා විසින් සිය මෙහෙ­යුම් කට­යුතුවල දී සෘජුව සහ වක්‍රා­කා­රව පරි­ස­ර­යට මුදා­හ­රින හරි­තා­ගාර වායු පිළි­බ­ඳව ගණ­න­යක් කරනු ලබයි. මේ නිසා, තම ව්‍යාපා­රික කට­යුතුවලින් පරි­ස­ර­යට සිදු­වන බල­පෑම අව­ම­කර ගැනීම සඳහා මෙම තක්සේ­රුව ප්‍රයෝ­ජ­න­යට ගැනී­මට ඉදි­රි­යේ දී සමා­ග­මට හැකි­වනු ඇත.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here