විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යොමු කිරිමේ පහසුකම්.

0
45

No photo description available.

The post විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යොමු කිරිමේ පහසුකම්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here