සහතික මිළට වී මිළ දී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

0
29
වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති අතර ඒ අනුව 2020/2021 මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා  කෘෂි කර්ම අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
 
වී මිල අනපේක්ෂිත ලෙස පහල යාම අවම කිරීමේ අරමුණෙන් සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීමට රජය තීරණය කර ඇත.  වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා මෙම මිළ දී ගැනීම සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
 
මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල ගණන් පහත පරිදි වේ
 
-14% තෙතමනය සහිත: නාඩු වී කිලෝවක් රු. 50, සම්බා රු. 52
 
-තෙතමනය 14%-22% සහිත: නාඩු රු. 44, සම්බා රු.46
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here