2021 දී හෝටල් ඇතුළු බලපත්‍ර වර්ග 5ක් නොමිලේ

0
49

සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිත හා රහිතව පවත්වාගෙන යන කාමර 5 හෝ ඊට වැඩි හෝටල් ඇතුළු බලපත්‍ර වර්ග 5ක් සඳහා 2021 වර්ෂයට අදාළ ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු කරමින් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් දැනුවත් කිරීමටද පියවර ගෙන තිබේ.

හෝටල් බලපත්‍ර (ර.බි 7) සංචාරක මණ්ඩලය අනුමත කරනු ලැබූ සහ සංචාරක මණ්ඩලය අනුමැතිය රහිත හෝටල් කාමර 05 හෝ ඊට වැඩි, හෝටල් පීඨිකා බලපත්‍ර (ර.බි 08), භෝජනාගාර බලපත්‍රය (ර.බි 11) සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිත / අනුමැතිය රහිත, තානායම් බලපත්‍රය (ර.බි 12), බියර්, ඒල්, ස්ටවුට් හා වයින් ස්ථානීය පරිභෝජනය සඳහා විකිණීමේ විශේෂ බලපත්‍රය (ර.බි 22 බී) සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිත / අනුමැතිය රහිත බලපත්‍ර සඳහා මේ අනුව ගාස්තු අය කිරීමෙන් තොරව බලපත්‍ර නිකුත් කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here