ඌන සාමාර්ථ ලැබූවන්ගේ පාඨමාලා අවසන් කිරීමට අධාල විෂයන් සදහා නැවත විභාග පවත්වන්න.

0
25

No photo description available.

The post ඌන සාමාර්ථ ලැබූවන්ගේ පාඨමාලා අවසන් කිරීමට අධාල විෂයන් සදහා නැවත විභාග පවත්වන්න. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here