සෙලාන් හරසර Healthnet.lk සමඟ එක්වෙයි

0
20
9 ජනවාරි, 2021

මෙම හවුල්කාරිත්වය තුළින්, සෙලාන් හරසර ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට Healthnet.lk හරහා නොමිලේ නිවසටම බෙහෙත් ගෙන්වා ගත හැකි අතර, මෙමඟින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් ඖෂධ හල් කරා ගමන් කිරීම අවම කරමින් වයිරසයට නිරාවරණය වීමේ අවදානම අවම කරයි. හරසර ගිණුම් හිමියන්ට රු. 1,000/= සිට රු. 5,000/= දක්වා සියලුම ඖෂධ මිලදී ගැනීම් සඳහා 5% ක වට්ටමක්ද රු. 5,000/= ට වඩා වැඩි සියලුම ඖෂධ මිලදී ගැනීම් සඳහා 10% ක වට්ටමක්ද හිමිවේ. රු. 1,000/= ට අඩු ඖෂධ මිලදී ගැනීම් සඳහා බෙදා හැරීමේ ගාස්තු අය නොකෙරේ.

සෙලාන් බැංකුවේ ‘සෙලාන් හරසර’, Healthnet.lk සමඟ හවුල්කාරීත්වයකට පිවිසියේ සියලුම සෙලාන් හරසර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම් හිමියන්ට බෙහෙත් නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ සේවාව ලබාදී ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටයි. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here