උල්කාපාත පහක් පෘථිවිය සමීපයෙන් ගමන් කරයි!

0
37

උල්කාපාත පහක් පෘථිවියට සමීපයෙන් ගමන් කර ඇති අතර මින් එක් උල්කාපාතයක් පැරිසියේ අයිෆල් කුලූන මෙන් විශාල වේ.

මෙම උල්කාපාත අතරට කුඩා උල්කාපාතයක් ද ඇතුළත් වේ. එම උල්කාපාත අතරින් විශාලතම උල්කාපාතය සී ඕ 247 ලෙස හැඳින්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here