මුදල් ගනු-දෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත කඩලා ප්‍රධාන පෙළේ ෆිනෑන්ස් සමාගම් තුනකට කෝටි 230ක් දඩ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය නියම කරයි

0
38

 

රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්, සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී සහ සියපත ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී යන මූල්‍ය ආයතන වෙත මුදල් ගනු-දෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූල නොවන ලෙස ක්‍රියා කිරීම නිසා බිලියන 2.3ක දඩ මුදලක් ගෙවීමට මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් නියම කර තිබේ.

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනු-දෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 19 (1) සහ 19 (2) වගන්ති මගින් පැවරී ඇති බලතල අනුව, මුදල් ගනු-දෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූල නො වන ලෙස ක්‍රියා කරන ආයතන සඳහා මූල්‍යමය දණ්ඩන පනවනු ලැබේ. මූල්‍ය ආයතන හෝ නම් කරන ලද මූල්‍ය නො වන ව්‍යාපාර විසින් සිදු කරන අදාළ අනුකූල නො වන කටයුතුවල ස්වභාවය හා බැරෑරුම්කම සැලකිල්ලට ගෙන මෙම දණ්ඩන නියම කර ඇත.

ඒ අනුව, රටේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ නියාමන ආයතනය ලෙස මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් මූල්‍ය ආයතනවල අනුකූලතාව බලාත්මක කිරීම සඳහා 2020 ජූනි 01 සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුළ රුපියල් මිලියන 2.3ක දඩ මුදලක් පනවා තිබේ. මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් මූල්‍ය ආයතන වෙත පනවනු ලෑබූ දණ්ඩන, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මෙරට අනුකූලතා මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

සම්බාධකවලට අදාළ පිරික්සුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2016 අංක 1 දරන මූල්‍ය ආයතන රීති උල්ලංඝනය කිරීම් පදනම් කරගෙන 2020 ජුනි 01 සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුළ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් 15.10.2020 දින රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් මූල්‍ය ආයතනයෙන් රුපියල් 300,000.00 ක් ද 04.11.2020 දින සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී මූල්‍ය ආයතනයෙන් රුපියල් 1,000,000.00 ක් ද 25.11.2020 දින සියපත ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී මූල්‍ය ආයතනයෙන් රුපියල් 1,000,000.00ක් ද ලෙස දඩ මුදල් අය කර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here