පාසල් ආරම්භ කරන ආකාරය අධ්‍යාපන ඇමති පැහැදිලි කරයි

59
මේ මස ඉකුත් වීමට පෙර අදියරෙන් අදියර ක්‍රමානුකූලව ප්‍රාථමික පාසල් විවෘත කිරීමේ ඉලක්කයට ගමන් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.
 
සෞඛ්‍ය නීතිරීතිවලට අනුකූලව සුරක්ෂිත පරිසරයක පාසල් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදන බව අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය. 

The article first published on dinamina.lk ⋆෴⋆